Шинэ номын мэдээ

2019.09.14

Эрдэм шинжилгээний бичиг : №11/ 512/ .- Эрдэнэт .: МУИС ПРЕСС , 2019.- 234хууд .- ISBN 978-99973-4-269-0

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бичигт ШУТИС, МУИС, МУИС-Эрдэнэт  сургуулийн бизнесийн болон хэлний боловсролын эрдэмтэд багш нарын эрдэм шинжилгээний 36 бүтээлүүд багтсан.

Тест 2018 / Мэргэшсэн НББ –ийн эрх шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулагдав .- УБ .: Бит Пресс , 2019 .- 288 хууд

2018 онд явагдсан мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын тестүүдийг эмхэтгэсэн. Энэхүү эмхэтгэл нь шалгалтанд төдийгүй мэргэжлийн их дээд сургуулиудын оюутнууд, нягтлан бодогч нарт мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг болно. Тест бодлогод орсон өгөгдөл нь тухайн үеийн хүчин төгөлдөр хууль, стандартаар боловсруулагдсан .