БМИҮЗ –өөс 2 дахь сургалтаа авав

2021 оны 12 сарын 20-ны өдөр Багш, гадаад хэлний боловсрол, англи хэл бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэл хийлгэж байгаатай холбогдуулан 2 дахь сургалтаа авлаа. БМИҮЗ-ийн магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах шинжээч Б. Мядагмаа  сургалтыг зохион байгуулж сургалтад  ХУТ-ийн нийт багш нар болон өөрийн үнэлгээний тайлан бичих багийн гишүүд хамрагдав.