ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ

 

Д.Нямаа.  Ахисан түвшний санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл /сурах бичиг : Ред Р. Бадамханд .- УБ .:МУИС Пресс , 2020 .- 216х .- ISBN978-9919-23-557-4

Энэхүү сурах бичиг нь 10 бүлгээс бүрдэх бөгөөд “Ахисан түвшний санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл” хичээлийн онол арга зүйн  мэдлэгийг бүрэн хамруулжээ . Бизнесийн болон эдийн засгийн мэргэжлээр их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан , мэргэшсэн нягтлан бодогчид санхүүчдэд зориулагдсан.

ДАА657                                Үндсэн фонд -10 Н-985

 

 

Баялаг Г. Санхүүгийн тайлагнал : Тест бодлогын хураамж / Ред А. Одгэрэл .- УБ .: ТЭПЭ , 2021 .- 185х .- ISBN978-9919-24-711-9

Энэхүү гарын авлага нь нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн чиглэлийн их дээд сургуулийн оюутан сурагчид, мэргэжлийн нягтлан бодогч санхүүчдэд зориулагдсан  бөгөөд СТОУС шинэчлэлийг тусгажээ.

ДАА657       Үндсэн фонд -10       Б-379

 

 

Ариунболд Ж., Басбаяр Б. Хөдөлмөрийн зах зээл ирээдүйн боловрсол : Сурах бичиг / Хян С.Бадамцэцэг .- УБ .: Инком Принт , 2021 .- 350х .- ISBN978-9919-24-599-3

Уг ном нь үндсэн 2 бүлэг, 9 бүлэгтэй , хөдөлмөрийн зах зээлийн болон боловсролын ирээдүйн чиг хандлагыг тусгажээ.

ДАА330                      Үндсэн фонд -5                     А-751