МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн "Санхүү" бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн "Санхүү" бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.