Шинэ номын мэдээ


Цэвэвсүрэн Н. Судалгааны арга зүйн зөвлөмж/Ред А.Дэлгэрмаа .- УБ .:Ган шастир , 2021 .- 76х .- ISBN978-9997-87-950-9

Судалгааны ажлын бүтэц, онол, судлагааг хэрхэн хийх, судалгааны аргууд, мэдээлэл хэрхэн цуглуулах, кейс тестийн арга  зэргийг тусгсан бүтээл юм.

ДАА370                              Үндсэн фонд -5ш             Ц-939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Даваа Ж. Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалт: хөтөлыөр семинар, хэрэглэгдэхүүн /Эмх Ж.Даваа .- УБ .: Соёмбо принтинг ,2022 .- 132х.- ISBN978-9919-26-280-8

Сургалтын болон хичээлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх үлй ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөрийн менежмент, их дээд сургуулийн сургалтын технологийн шинэчлэл, сургалтад мултимедиа хэрэглэгдэхүүний ашиглалтыг тусгасан бүтээл юм

   ДАА370                                   Үндсэн фонд –4ш                Д-121

  

Батбаатар М. Нийгмийн судалгааны аргууд: тоон ба чанарын хандлага / Ред М.Батбаатар .- УБ .:Адмон принт, 2019 .- 359х .- ISBN978-99978-58-92-4

Нийгмийн судалгааны мөн чанар, хөтөлбөр, дизайн, мэдээллийг хэрхэн боловсруулах, шинжлэх, судалгааны тайлан санал зөвлөмжийг тусгасан бүтээл юм

ДАА300                                   Үндсэн фонд –1ш                Н-587

  

Батдулам С. Магистр, докторын судалгааны ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх вэ:Чанарын судалгаа хийх аргазүй/Ред Л. Цэрэнчимэд .- УБ .: Адмон принт , 2022 .- 199х .- ISBN978-9919-26-218-1

Магистрийн хөтөлбөрийн оюутан залууст зориулсан энэхүү бүтээлд чанарын судалгааны онцлог, магистр докторын судалгааны ажлын ялгаа, судалгааны ажлын загвар  зэргийг тусгажээ

ДАА370                                  Үндсэн фонд –2ш                Б-334

  

Жаргал Г, Сэлэнгэ Н. Судалгааны арга зүйд суралцах нь / Кейс дасгал .- УБ .: Арилдал .- 207х .- ISBN978-99978-987-8-4

Судалгааны арга зүй, ангилал, судалгааны дизайн, таамаглал боловсруулах, өгөгдлийн шинжилгээ, судалгааны үр лдү хэрхэн тайлан бичих , судлаачийн ур чаввар, ёс зүйг тусга сан бүтээл нь их дээд сургуулийн судалгааны ажил бичиж буй хүмүүст зориулагдсан.

ДАА370                                  Үндсэн фонд –2                   Ж-316

  

Цэвэвсүрэн Н. Сургуулийн өмнөх боловсролын менежмент /СӨБ-ийн багш ажилтан оюутнуудад зориулав .- УБ , 2019 .- 160х

СӨБ ийн чиг үүрэг менежмент, удирдах арга барил, өөрчлөлтийн менежмент болон хүүхэд хөгжлийн орчин, багшлахуйн менежмент зэргийг тусгасан бүтээл нь СӨБ-ийн багш ажилтан энэ чиглэлээр суралцаж буй оютунуудад зориулагдсан.

ДАА370                                Үндсэн фонд -5ш                   Ц-939

  

Цэвэвсүрэн Н. Ерөнхий дидактикийн удиртгал /Багш бэлтгэх их дээд сургуулийн оюутан магистрантуудад зориулав .- УБ ,2019 .- 144х

Дидактикийн тухай ёрөнхий ойлголтууд, сургалтын зарчим, хичээл түүний уламжлал шинэчлэл, сургалтын арга зүйн орчны тухай тусгасан бүтээл нь их дээд сургуулийн оюутан магистрантуудад зориулагдсан.

ДАА370                             Үндсэн фонд -5ш                     Ц-939

  

Цэвэвсүрэн Н. Сургуулийн өмнөх боловсролын менежмент /СӨБ-ийн багш ажилтан оюутнуудад зориулав .- УБ , 2019 .- 160х

СӨБ ийн чиг үүрэг менежмент, удирдах арга барил, өөрчлөлтийн менежмент болон хүүхэд хөгжлийн орчин, багшлахуйн менежмент зэргийг тусгасан бүтээл нь СӨБ-ийн багш ажилтан энэ чиглэлээр суралцаж буй оютунуудад зориулагдсан.

ДАА370                             Үндсэн фонд -5ш                     Ц-939

 
Virginia Evans, Jenny Dooley. On screen -3 / teacher s book .- EU .: Express Publishing , 2017 .- 152х .-ISBN978-1-4715-3499-7

ДАА420                          Үндсэн фонд-1ш                      V-74

 


Virginia Evans, Jenny Dooley. On screen -3 / grammar book .- EU .: Express Publishing , 2020 .- 152х .-ISBN978-1-4715-3500-0

ДАА420                          Үндсэн фонд -1ш                   V-74

 


Virginia Evans, Jenny Dooley. Prime Time 2 / work grammar  book .- EU .: Express Publishing , 2020.- 135х .-ISBN978-1-78098-450-6

ДАА420                          Үндсэн фонд -1ш                  V-74

 

Virginia Evans, Jenny Dooley. Prime Time 2  / teacher s book .- EU .: Express Publishing , 2016 .- 114х .-ISBN978-1-78098-447-6

ДАА420                          Үндсэн фонд -1ш                 V-74

 

 

Virginia Evans, Jenny Dooley. Prime Time 3  / teacher s book .- EU .: Express Publishing , 2018 .- 114х .-ISBN978-1-78098-450 

ДАА420                           Үндсэн фонд -1ш                V-74

 

 

 

Complete Lelts :Bands 6.5-7.5 / teacher s book .: University press, 2013 .-127х .- ISBN978-1-107-60964-8

ДАА420                          Үндсэн фонд -1ш                 C-73

 

Complete Lelts :Bands 4-5 / teacher s book .: University press, 2012 .-128х .- ISBN978-0-521-18515-8

ДАА420                         Үндсэн фонд -1ш                C-73