Хөтөлбөрийн танилцуулга

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Бакалаврын хөтөлбөрийн танилцуулга

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Орой, Эчнээ хөтөлбөрийн танилцуулга

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Магистрын хөтөлбөрийн танилцуулга