Магистрын хөтөлбөр

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Магистрын хөтөлбөрийн танилцуулга