Алба нэгжүүд

Сургуулийн эрхэм зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаагаа илүү уян хатан шуурхай, нээлттэй ил тод байлгах, гадаад дотоод хамтын ажиллагаа, эрдэм шинжилгээ, судалгааны чанар, цар хүрээг сайжруулж нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндсэн 3 албатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба

Сургалт, оюутны алба

Санхүү, хангамж, үйлчилгээний алба