Тэнхимүүд

Сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд, түүний чанар хүртээмжийг сайжруулах, сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үндсэн гол хүч бол мэргэжлийн тэнхимүүд, багш нар юм.