Судалгаа хамтын ажиллагаа

Манай сургуулийн багш, оюутнуудын хийж байгаа судалгаа, хийгдсэн судалгаануудаас гадна гадна дотны байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн болон хийгдэж буй төсөл хөтөлбөрүүд, хамтарсан судалгаанууд байна.