Сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

 

МУИС-ИЙН ЭРДЭНЭТ СУРГУУЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

“Нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлээр олон улсын чиг хандлагад нийцсэн их сургуулийн түвшний сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлж, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино”.

 

АЛСЫН ХАРАА

“Бүс нутгийн сургалт, эрдэм шинжилгэний төв болох”

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • Хүний хүчин зүйл, бүтээлч санаачилгыг дэмжих
  • Эрдмийн эрх чөлөө, хариуцлагыг эрхэмлэх
  • Шударга ёс, хамтач байдлыг дээдлэх

 

МУИС-ИЙН ЭРДЭНЭТ СУРГУУЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛТУУД

  • Удирдлагын оновчтой бүтэц тогтолцоог бүрдүүлэх
  • Сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох
  • Материаллаг орчин нөхцлийг сайжруулах
  • Шилдэг багш эрдэмтэдтэй байх
  • Эрдэм шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх
  • Сайнхүүгийн найдвартай абйдлыг хангах